Telefon
+420 277 771 335
EN DE

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci objednaných služeb, jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jako „ZOOÚ“).

Odesláním objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, dává zákazník v souladu se zák. čj. 122/2013 Sb. souhlas prodávajícímu se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, vyřízení objednávek a související komunikace se zákazníkem, ale i po úspěšném vyřízení objednávky pro účely plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví a pod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu pro potřebné účely.

Provedením registrace zákaznického účtu přes internet www.etmbohemia.cz zákazník souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů prodávající, případně třetí osoba, jako touto společností určený zprostředkovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala, shromažďovala a uchovávala osobní údaje zákazníka poskytnuté zákazníkem při jeho registraci. Zákazník také uskutečněním zákaznické registrace a/nebo zatržením souhlasu se zasíláním novinek jakoukoli formou při odesílání objednávky, uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a využíváním těchto jeho osobních údajů pro účely propagační i marketingové as předáním těchto údajů obchodním partnerům prodávajícího pro účely propagace a marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby prodávající a případně třetí osoby, se kterými tato společnost uzavřela příslušná smluvní ujednání, posílali zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě, ve smyslu zák. č. 147/2001 Sb. o reklamě a zák. čj. 610/2003 Sb. o elektronické komunikaci. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail, pohlaví.Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Firma neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě.Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních informací je udělen na dobu neurčitou a lze jej kdykoli zdarma odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě adresované prodávajícímu, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky na e-mail: info@etmbohemia.cz. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde zároveň ke zrušení zákaznické registrace.Zákazník má dle zák. čj. 122/2013 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva:Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány, b) v obecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací, c) v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje ke zpracování, d) v obecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, f) likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona, h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby. Zákazník má právo u prodávajícího na základě písemné žádosti namítat vůči: a) zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci, b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.